CAPELA DE SAN MAURO E PETO DE ÁNIMAS


A súa construción remóntase ao ano 1867

Arquitectura Popular. O "peto de ánimas" ocupa un lugar destacado ao fronte da escaleira da Capela de San Mauro. Composto por sinxelos barrotes entrecruzados que protexen a hornacina, figurando na súa cúspide unha cruz latina. Só no tímpano podese apreciar a lenda "Animas”.


VER MÁS

CAPELA DE SAN ROQUE DE PONTÓN


Datada do ano 1855

Destaca o retablo coa imaxe de San Roque peregrino que outorga nome á capela.


VER MÁS

CAPELA DE SAN XOÁN DE SOBRADO DO BISPO


Arquitectura Relixiosa.

Situada no campo da festa de Sobrado, atópase baixo a advocación do apóstolo San Juan. É unha pequena construción de clara orixe neogótico. Palco octogonal de pedra situado ao carón da capela. Posúe unha columna de pedra en cada esquina unidas por unha varanda metálica. Ten dous chanzos de pedra para subir ao palco. En tres das esquinas hai unha falsa acacia.


VER MÁS

CAPELA DA VIRXE DAS NEVES


Reconstruida tras un incendio en 1932

Sita no monte Ladaíña, con espectaculares vistas panorámicas.


VER MÁS

CASCO ANTIGO DE BENTRACES


Parroquia de Bentraces

Dende o seu centro, a Praza do Pomar, podemos contemplar a Igrexa de San Bieito e observar as vivendas que se unen unhas a outras por encima das rúas.


VER MÁS

ERMIDA DE SAN BIEITO (COVA DO LOBO)


Ermida rural das máis antigas de Galicia

Nela se celebra a Romaría de San Bieito. Tanta importancia ten a ermida como os birlos graníticos das proximidades (O Tangaraño) que o pobo venera debido ás crenzas dos seus poderes curativos. A edificación actual é do século XX, pero a tradición da capela ven dende a idade media. Pórtico na fachada principal, sobre él unha terraza balconada a que se accede por unha porta dende o interior. Baixo esa cuberta está a porta de entrada alintelada, con dous ocos rectangulares nos laterais. Planta rectangular, presbiterio mais elevado que o resto, tendo cuberta a catro augas e remates con pináculos nas catro esquinas. Pola parte traseira do presbiterio ten a sancristía con planta rectangular, que sobresae polo lado norte, cuberta a dúas augas, e varios ocos nos muros ademais de porta de entrada dende o exterior. A ermida ocupa unha situación privilexiada desde a que se pode ver o val.vvvv


VER MÁS

FONTE DE LEMOS


Construida no século XVII

Dise que a súa auga posúe a propiedade de abrir o apetito ás persoas.


VER MÁS

IGREXA DE SAN BERNABÉ (A VALENZÁ)


Datada do século XVI

Pequena igrexa. No altar maior, de estilo barroco, destaca o retablo do século XVII e a imaxen de San Bernabé. Nun lateral da igrexa conservase a capela orixinal do século XVI. O nome de Igrexa de San Bernabé é o nome de varios edificios relixiosos, catalogados como igrexas en honra a algún santo chamado Bernabé.


VER MÁS

IGREXA DE SAN LOURENZO DE PIÑOR


Datada do século XVI

Pequena igrexa rural. O máis destacado é a súa fachada, franqueada nas esquinas por dúas pilastras que soportan un frontón partido por una hornacina coa imaxen de San Lourenzo. A porta de acceso está coroada por un almohadillado de corte renacentista. O acceso á igrexa está formado por unha grande escalinata de corte barroco. Construcción propia da arquitectura relixiosa popular galega. Destaca a verticalidade do campanario coroado cunha balaustrada. A falta de decoración nos muros do edificio é a nota dominante.


VER MÁS

IGREXA DE SANTA MARÍA DE SOBRADO DO BISPO


Igrexa rural de orixe románica do século XIII

Pequena igrexa rural de orixe románica do século XIII. No seu exterior destacan grandes contrafortes así como as ménsulas decorativas do tellado. Apreciase un estilo gótico na portada lateral, con arco apuntado coroado por unha arquivolta e bolas. No seu interior destaca o precioso retablo de orixe barroca, froito dunha reedificación do século XVII.


VER MÁS

IGREXA DE SAN MARTIÑO DE LOIRO


Datada do século XII

Construída no s. XII (1110) e modificada posteriormente. Pequena igrexa do románico rural, dunha soa nave. Conserva o arco triunfal cunha xanela sobre a ábsida románica. Ao exterior dúas portas laterais e na fachada principal unha porta con arquivoltas e tres baquetones rodeando o tímpano, este con unha xanela e dúas figuras humanas rodeando unha cruz. Sobre ela corre unha cornixa perlada sostida por arquillos adornados con figuras humanas, mitológicas, animais, vexetais e xeométricas. Na cuberta da nave unha cruz e no testero da ábsida un Agnus Dei.


VER MÁS

IGREXA DE SAN XOÁN DE BARBADÁS


Datada do século XVII

Situada nun fermoso enclave natural, destacan as amplas escaleiras de entrada ao atrio, o portalón (con arco e dúas columnas laterais) e o campanario. No interior, destaca o confesionario, as súas tallas (onde atopamos a Virxe dos Dolores, San Xoán..) e a cruz procesional renacentista en prata.


VER MÁS

IGREXA DE SAN XOÁN DE BENTRACES


SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN.


VER MÁS

PAZO DE BENTRACES


Construído no século XV

Residencia episcopal do mosteiro de Celanova. Pertenceu a familia Suárez Tanxil, de ascendencia portuguesa, quen se encargou de transformalo en Casa Señorial. Destacan as chemineas barrocas, varios escudos e o seu xardín. Hoxe en día adicase ao turismo rural.


VER MÁS

PAZO DA MITRA


Datado do século XVI

Situado nun outeiro é visible dende calquera punto. Construido polo bispo Francisco Blanco como residencia de verán. Destacan as portas de entrada e numerosos escudos. Na actualidade serve de residencia para a Comunidade de Relixiosas da Nai de Deus.


VER MÁS

PAZO DE PIÑOR


Datado do século XVI.

Propiedade privada, aínda que está incorporado ao núcleo de poboación do que queda separado por un muro de pedra que rodea o terreo. Ostenta tres dos cinco escudos de armas, o máis antigo pertencente ao señorío de Lemos. Dispón dunha capela próxima ao edificio e dun patio cunha ampla balaustrada barroca.


VER MÁS

PRAZA DO CAMPILLO


Parroquia de Loiro

Destaca no centro unha fonte e ao lado un típico cabaceiro galego.


VER MÁS

PRAZA DO POBO


Parroquia de Loiro

Próxima á igrexa parroquial, destacan a súa fonte e o seu cruceiro.


VER MÁS

TANGARAÑO DE BARBADÁS


El Tangaraño, Penedo Vigón y El Enganido

No Monte de San Bieito de Cova do Lobo, en San Lourenzo de Piñor, hai unha roca que serve como excepcional miradoiro sobre a cidade de Ourense e é moi visitado durante a romaría. O Tangaraño é unha xigantesca roca, un típico bolo granítico de moitos metros de diámetro asentado encima doutras penas, de maneira que se pode pasar por baixo del agachado. Dentro, nun recuncho, hai unha pequena cavidade na roca que sempre está chea de auga. Adxudícanselle propiedades curativas, sobre todo para enfermidades da pel: as verrugas, tumores, bocio, feridas e raquitismo dos nenos (enfermidade coñecida como tangaraño).
Lenda
Aos nenos entangarañados teñen que pasalos tres mulleres polo buraco da Pedra do Tangaraño. Tamén se logra a curación facéndolle uns nós a unha xesta e pasando ao neno por encima do charco de auga. Logo visten ao neno con roupa nova, abandonando alí as que levaba postas. O nome de San Bieito Cova do Lobo vén da crenza de que o mesmo San Bieito andaba fuxindo por aqueles montes e escondeuse nunha cova de lobo.


VER MÁS

CAPILLA DE SAN MAURO Y PETO DE ÁNIMAS


Su construcción se remonta al año 1867

Arquitectura Popular. El “peto de ánimas” ocupa un lugar destacado al frente de la escalera de la capilla de San Mauro. Compuesto por sencillos barrotes entrecruzados que protegen la hornacina, figurando en su cúspide una cruz latina. Solo en el tímpano puede apreciarse la leyenda “Animas”.


VER MÁS

CAPILLA DE SAN ROQUE DE PONTÓN


Datada del año 1855

Destaca el retablo con la imagen de San Roque peregrino que otorga nombre a la capilla.


VER MÁS

CAPILLA DE SAN XOÁN DE SOBRADO DO BISPO


Arquitectura Relixiosa

Situada en el campo de la fiesta de Sobrado, se encuentra bajo la advocación del Apóstol San Juan. Es una pequeña construcción de claro origen neogótico.


VER MÁS

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES


Reconstruida tras un incendio en 1932

Situada en el monte Ladaíña, con espectaculares vistas panorámicas.


VER MÁS

CASCO ANTIGUO DE BENTRACES


Parroquia de Bentraces

Desde su centro, la Plaza del Pomar, podemos contemplar la Iglesia de San Benito y observar las viviendas que se unen unas a otras por encima de las calles.


VER MÁS

ERMITA DE SAN BENITO (CUEVA DEL LOBO)


Ermita rural de las más antiguas de Galicia

En ella se celebra la Romería de San Benito. Tanta importancia tiene la ermita como los bolos graníticos de las cercanías (El Tangaraño) que el pueblo venera debido a la creencia de sus poderes curativos. La ermita está ubicada en una situación privilegiada desde la que se puede ver el valle.


VER MÁS

FUENTE DE LEMOS


Construida en el siglo XVII.

Se dice que su agua posee la propiedad de abrir el apetito a las personas.


VER MÁS

IGLESIA DE SAN BERNABÉ (A VALENZÁ)


Datada del siglo XVI

Pequeña iglesia. En el altar mayor, de estilo barroco, destaca el retablo del siglo XVII y la imaxen de San Bernabé. En un lateral de la iglesia conserva la capilla original del siglo XVI.


VER MÁS

IGLESIA DE SAN LOURENZO DE PIÑOR


Datada del siglo XVI

Pequeña iglesia rural. Lo más destacado es su fachada, franqueada en las esquinas por dos pilastras que soportan un frontón partido por una hornacina con la imagen de San Lorenzo. La puerta de acceso está coronada por un almohadillado de corte renacentista. El acceso a la iglesia está formado por una gran escalinata de corte barroco. Construcción propia de la arquitectura religiosa popular gallega. Destaca la verticalidad del campanario coronado con una balaustrada. La falta de decoración en los muros del edificio es la nota dominante.


VER MÁS

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE SOBRADO DO BISPO


Iglesia rural de origen románica del siglo XIII

Pequeña iglesia rural de origen románico del siglo XIII. En su exterior destacan grandes contrafuertes así como las ménsulas decorativas del tejado. Se aprecia un estilo gótico en la portada lateral, con arco apuntado coronado por una arquivolta y bolas. En su interior destaca el precioso retablo de origen barroco, fruto de una reedificación del siglo XVII.


VER MÁS

IGLESIA DE SAN MARTIÑO DE LOIRO


Datada del siglo XII

Se trata de una pequeña iglesia románica, la más antigua, de una sola nave y ábside rectangular . Destaca su arco triunfal, su portada principal con arquivolta , en la cubierta de la nave una cruz y en el techo del ábside un Agnus Di.


VER MÁS

IGLESIA DE SAN JUAN DE BARBADÁS


Datada del siglo XVII

Situada en un hermoso enclave natural, destacan las amplias escaleras de entrada al atrio, el portalón (con arco y dos columnas laterales) y el campanario. En el interior, destaca el confesionario, sus tallas (donde encontramos la Virgen de los Dolores, San Juan..) y la cruz procesional renacentista en plata.


VER MÁS

IGLESIA DE SAN JUAN DE BENTRACES


SIN INFOR

SIN INFOR


VER MÁS

PAZO DE BENTRACES


Construido en el siglo XV

Residencia episcopal del monasterio de Celanova. Perteneció a la familia Suárez Tanxil, de ascendencia portuguesa, quien se encargó de transformarlo en Casa Señorial. Destacan las chimeneas barrocas, varios escudos y su jardín. Hoy en día se dedica al turismo rural.


VER MÁS

PAZO DA MITRA


Datado del siglo XVI

Situado en un cerro es visible desde cualquier punto. Construido por el obispo Francisco Blanco como residencia de verano. Destacan las puertas de entrada y numerosos escudos. En la actualidad sirve de residencia para la Comunidad de Religiosas de la Madre de Dios.


VER MÁS

PAZO DE PIÑOR


Datado del siglo XVI.

Propiedad privada, aunque está incorporado al núcleo de población del que queda separado por un muro de piedra que rodea el terreno. Ostenta tres de los cinco escudos de armas, el más antiguo perteneciente al señorío de Lemos. Dispone de una capilla próxima al edificio y de un patio con una amplia balaustrada barroca.


VER MÁS

PLAZA DEL CAMPILLO


Parroquia de Loiro

Destaca en el centro una fuente y al lado un típico hórreo gallego.


VER MÁS

PLAZA DEL PUEBLO


Parroquia de Loiro

Próxima a la iglesia parroquial, destacan su fuente y su crucero.


VER MÁS

TANGARAÑO DE BARBADÁS


El Tangaraño, Penedo Vigón y El Enganido

En el Monte de San Bieito de Cova do Lobo, en San Lourenzo de Piñor, hay una roca que sirve como excepcional mirador sobre la ciudad de Ourense y es muy visitado durante la romería. El Tangaraño es una gigantesca roca, un típico bollo granítico de muchos metros de diámetro asentado encima de otras peñas, de manera que se puede pasar por debajo de él agachado. Dentro, en un rincón, hay una pequeña cavidad en la roca que siempre está llena de agua. Se le adjudican propiedades curativas, sobre todo para enfermedades de la piel: las verrugas, tumores, bocio, heridas y raquitismo de los niños (enfermedad conocida como tangaraño).
Leyenda
A los niños entangarañados tienen que pasarlos tres mujeres por el agujero de la Piedra del Tangaraño. También se logra la curación haciéndole unos nudos a una retama y pasando al niño por encima del charco de agua. Luego visten al niño con ropa nueva, abandonando allí las que llevaba puestas. El nombre de San Bieito Cova do Lobo viene de la creencia de que el mismo San Bieito andaba huyendo por aquellos montes y se escondió en una cueva de lobo.


VER MÁS